St. Seraphim of Sarov Orthodox Church http://stseraphimboise.org/ 60